ITINERARIA

The Pilgrimage of Egeria

Metropolitan Kallistos Ware on Egeria